Thursday, September 22, 2011

PRIOPĆENJE PREDSJEDNIŠTVA STRANKE HRAST

Hrvatski rast (skraćeno: Hrast) – Mi, članovi predsjedništva stranke Hrast povodom
nelegalno sazivanog Sabora stranke (i Konvencije pokreta Hrast) za 24. rujna 2011. u
Zagrebu, nakon u javnosti već objavljivanih nepotpunih vijesti o manipulacijama i
organiziranom nasilju provođenom nad političkom strankom i pokretom Hrast, posebno na
sjednici 4. srpnja 2011. pa nadalje, kojim nasiljem je počinjen i napad na hrvatsku političku
demokraciju, a protiv kojega nadležna državna tijela stranci Hrast do danas nisu pružila
pravnu zaštitu i uspostavila uvjete za zakonitost njezinoga političkog djelovanja i rada,
upućujemo
PRIOPĆENJE
Stranka Hrast upisana je u upisnik političkih stranaka Rješenjem Ministarstva uprave u
siječnju 2011. godine. Statutom stranke, predsjedništvo je kao upravno tijelo jedino
ovlašteno donositi sve odluke o političkom djelovanju i radu stranke, a predsjednica stranke
ima tek ovlasti zastupanja, predstavljanja, potpisivanja akata sabora i predsjedništva te
formalnog saziva njihovih sjednica. Predsjednica stranke Željka Markić od upisa stranke pa
sve do danas (u više od pola godine rada), kao statutarno formalna sazivateljica, nije
sazvala nijednu sjednicu predsjedništva, iako se one moraju održavati najmanje jednom
mjesečno.
Dana 1. srpnja 2011., sedam (od dvanaest) članova predsjedništva radi potrebe osiguranja
zakonitosti djelovanja stranke (donošenja neodložnih odluka, zahtijevane promjene adrese
sjedišta, znaka i pečata stranke, utvrđenja uvjeta koalicijskih ugovora, i dr.), zatražilo je od
predsjednice stranke Željke Markić sazivanje sjednice predsjedništva za 4. srpnja 2011.
Predsjednica se, nakon prvotne ogluhe, naknadno odazvala i uključila u pripremu sjednice
(davanjem pisanih prijedloga izmjene Poslovnika), došla je i osobno otvorila sjednicu, ali
samo zato da bi je odmah zatim pokušala samovoljno zatvoriti i spriječiti predsjedništvo u
legalnom i legitimnom radu, plašeći se odluka većine. Većina se članova s time nije
suglasila, nego se glasovanjem odlučila o nastavku sjednice.
Nakon odluke o nastavku sjednice predsjedništva, predsjednica stranke Željka Markić (u
suradnji s nasilno nazočnima Ladislavom Ilčićem iz udruge „Grozd“ i Krešimirom Miletićem iz
udruge “CRO-BIOS“ koji nisu članovi stranke) organizirala je, pa u namjeri prekida sjednice
u dvoranu pozvala, veću skupinu osoba, koje su nakon upada u dvoranu počinile grubo
fizičko nasilje nad članovima predsjedništva, prekinuli sjednicu i otuđili imovinu stranke. Od
tada je stranka Hrast potpuno onemogućena u zakonitom političkom djelovanju. Zbog
nasilnog prekida sjednice i fizičkog napada na jednog člana predsjedništva pozvana je
policija, a zbog tog poziva policije, fizički je napadnut i dugi član predsjedništva. Zbog
kasnijeg nasilnog protupravnog iznošenja imovine stranke iz prostora u ulici Florijana
Andrašeca broj 14, policija je pozvana i po drugi put. Prema nama raspoloživim podacima,
protiv napadača i otimača imovine nije pokrenut nikakav postupak.
Nakon što su nasilnici napustili prostor održavanja sjednice, predsjedništvo stranke u
sastavu koje je činilo kvorum, nastavilo je sjednicu i donijelo odluke nužne za osiguranje
zakonitosti djelovanja stranke i podnijelo ih Ministarstvu uprave radi upisa. Međutim,
Ministarstvo uprave svojim je Rješenjem od 25. srpnja 2011. odbilo zahtjev predsjedništva
za upis odluka, uz jedino obrazloženje da formalni poziv za sjednicu predsjedništva nije
uputila predsjednica stranke, ne očitujući se o bitnoj činjenici njezine potvrde dolaska,
uključenja u pripremu sjednice i njezinom osobnom otvaranju sjednice, a posebno o
kvorumu započete i nastavljene sjednice predsjedništva stranke. Takvim rješenjem,
Ministarstvo uprave do drugačije je rješidbe prizivnog tijela, ili do poništenja svoga rješenja
po pravu nadzora, umjesto osiguranja zakonitosti rada političke stranke koju vodi u svom
registru (upisniku) i sprječavanja posljedica daljnjih nezakonitosti, a na što je obvezno i
provedbom nadzora po službenoj dužnosti, omogućilo daljnja protupravna samovoljna djela
predsjednice stranke Željke Markić, koje ona trajno i čini, protupravno koristeći ime, žiroračun
i ostale identifikacijske podatke stranke Hrast, donoseći samovlasno, bez za to ikakvih
statutarnih ovlasti, ili s osobama koje nisu članovi stranke, odluke iz djelokruga političkog
djelovanja stranke uključujući financijske transakcije, zapošljavanja i otpuštanja djelatnika
stranke, potpisujući ih i ovjeravajući ih otuđenim pečatom stranke.
Unatoč takvim protustatutarnim i protupravnim postupcima predsjednice stranke i njezinih
pomagača, u javnom priopćenju Stalnog odbora pokreta Hrast (izabranog na sjednici
Velikog vijeća 17. lipnja 2011., za koju je Ladislav Ilčić ubrzo nakon toga priznao da je na nju
svjesno doveo nove članove radi provedbe preuzimanja glasačke većine u tijelima pokreta),
stranku Hrast javno se oglašava fiktivnim i nesamostalnim organizmom. Članove
predsjedništva odgovorne za zakonitost političkog djelovanja stranke koji su tražili
spomenutu sjednicu stranke, prikazuje se u kontekstu zaplotnjačkih rušitelja hrvatskog
političkog jedinstva, vrijeđa se njihova čast, ugled i dostojanstvo do toga da im se
stigmatizacijom u javnosti ugrozi društveni položaj.
Stranka Hrvatski rast (skraćeno Hrast) osnovana je i upisana u Registar političkih stranaka u
želji uspostave i razvoja istoimenog nacionalnog političkog pokreta i predaje njegove izborne
liste na predstojećim izborima, a njezino je časno članstvo na sebe dragovoljno preuzelo
obveze i odgovornosti čuvanja njezinih programskih vrednota i zakonitosti političkog
djelovanja stranke od svake moguće ugroze do koje može doći širenjem članstva pokreta.
Upravo takva ugroza nastupila je spomenutog 17. lipnja 2011., kada su na prijevaru
marginalizirani utemeljitelji pokreta i preuzeta sva središnja tijela pokreta Hrast od strane
Ladislava Ilčića, Željke Markić i njigovih pomagača. Da bi spriječili zakonito pravo stranke
Hrast da zaštiti svoje ime i cijeli projekt, isti su spomenutog 4. srpnja 2011., opisanim
nasilništvom, prekinuli prvu i do sada jedinu sjednicu predsjedništva stranke Hrast te otuđili
njezinu imovinu.
U ozračju takvih razmišljanja stvarnih rušitelja pokreta Hrast dopustili su si tumačenje prema
kojemu su stranka, njezini članovi, predsjedništvo i druga upravna tijela stranke tek „fiktivni
nesamostalni organizmi“, za razliku od predsjednice stranke koja jedina nije „fiktivna“ pa,
unatoč Statutu koji joj ne daje ni jedno pravo odlučivanja, samovlasno od odlučivanja
izvlašćuje za to nadležna upravna tijela stranke i sebi uzima sva njihova prava. Isti nasilnički
otimači imena, programa i imovine stranke Hrast, protupravno sazivaju i žele održati Sabor
stranke i Konvencije pokreta Hrast 24. rujna 2011., a da predsjedništvo stranke, kao ni jedno
drugo njezino upravno tijelo, nije odlučilo o potrebi, mjestu i vremenu održavanja sabora
stranke, nazočnosti gostiju i njihovom izboru, niti je na bilo koji drugi način sudjelovalo u
njegovoj pripremi.
Pod dojmom spomenutog Rješenja Ministarstva uprave od 25. srpnja 2011., nije za
nevjerovati da će to ministarstvo prihvatiti i upis odluka takvoga „sabora“ jedne političke
stranke.
Stoga potpisnici ovoga priopćenja – članovi predsjedništva političke stranke Hrast,
izražavaju i traže najoštriju javnu osudu provedenog nasilja nad političkom strankom Hrast i
njezinim članovima predsjedništva, otuđenja stranačke imovine, izvlaštenja članova upravnih
tijela stranke i članova stranke od bilo kakvog utjecaja i uvida u djelovanje i rad stranke,
javnih medijskih napada na život, čast i ugled članova predsjedništva i same stranke,
dosadašnjeg nedjelovanja nadležnih državnih tijela u svrhu sprječavanja i kažnjavanja
nezakonitosti i omogućavanja zakonitog političkog djelovanja stranke Hrast, dosadašnjeg
nezakonitog političkog djelovanja pojedinaca i skupina pod registriranim imenom stranke
Hrast u čemu ih samovlašću predvodi predsjednica stranke Željka Markić i neodložno
djelovanje nadležnih državnih tijela u svrhu zaustavljanja takve daljnje nezakonitosti
djelovanja.
Zagreb, 20. rujna 2011.
Potpisnici:
Članovi predsjedništva i stranke Hrast:
Damir Grošinić
Boris Kantoci
Ive Livljanić
Dražen Lovrić
Ivo Markulin
Ivan Marohnić
Jadranka Matašin
Arsen Pirc
Neda Prosoli
Željko Tomašević
Ivan Tomljenović
Tomislava Pia Vajs
Frane Vrkljan
Marko Živković
Zaštitu svih ugroženih prava članova predsjedništva i stranke Hrast podržavaju utemeljitelji,
koordinatori i članovi pokreta Hrast:
Ivan Baćak
Dražen Dujmović
Josip Jurčević
Alojzije Prosoli
Ivica Relković